Kongens Hage

Project details
Type Urbanisme
Location Kongens gate, Oslo
Status Mulighetsstudie
Size N/A
Client Egeninitiert
Collaborators Studio Oslo Landskapsarkitekter, Nima Darabi (kunstig intelligens)

Vi tar utgangspunkt i målene fra Bilfritt Byliv og viser hvordan de nye byrommene kan finne plass etter at biltrafikken er redusert og gateparkering er fjernet. Prosjektet ønsker også å utfordre hvordan "bynatur" ser ut.

Å satse på et bilfritt sentrum bør handle om mye mer enn bare å fjerne biler. Bilfritt byliv-prosjektet bør også handle om grøntområder, håndtering av vann ved store regnskyll, biologisk mangfold, rekreasjon og om å skape sosiale møteplasser.”
Christine Grape

Oslo sentrum har i dag etablerte Øst-Vest forbindelser, men mangler tydelige akser Nord-Syd, som kan knytte Kvadraturen bedre til resten av sentrum. Kongens gate er derfor et naturlig valg fordi den forbinder Oslo sentrum ut til fjorden, med havnefronten som en viktig destinasjon i en fremtidig utvikling av Vippetangen. I tillegg er Kongens gate en viktig kobling mellom Marka og fjorden (Kongensgate-Møllergata-Maridalsveien).

I områdeplanen for gater og byrom i forbindelse med bilfritt byliv, er Kongensgate pekt ut som en prioritert forbindelse. Å satse på et bilfritt sentrum bør handle om mye mer enn å bare fjerne biler – det bør handle om ulike blågrønne flater, håndtering av overvann, et variert og klimarobust bygulv, biodiversitet, rekreasjon i byen og ikke minst en sosial møteplass som knytter oss sammen.

Det er også nettopp i Kvadraturen det er størst behov for grønne elementer, som i dag er et område preget av harde og grå flater. En forgrønning av Kongens gate vil kunne være starten for en oppblomstring av en bydel som har behov for revitalisering og flere beboere. Gaterommene er viktige for å kunne legge til rette for et godt bomiljø.

Kvadraturen er også en bydel som er vanskelig å orientere seg i, med et regulært bygrid med en relativt gjentakende utforming, som kan gjøre det vanskelig å skille en gate fra en annen. Gjennom forgrønning og opparbeiding vil gatene kunne gis forskjellig identitet som vil fungere som gjenkjenningselementer, og skape variasjon og dynamikk i bybildet. Dette vil kunne tilrettelegge for et mangfold av ulike gate- og byrom, og bidra til ulik bruk og aktivitet gjennom døgnet og året.

MDG hadde et medieutspill rett før valget med å plante 100.000 trær i Oslo. Forslaget vårt ønsker på faglig grunnlag å nyansere debatten om mer grønt i Oslo, og fokuserer spesielt på sentrum hvor det etter våre analyser er størst behov for mer grønt – og samtidig løse en stor utfordring ved håndtering av store nedbørsmengder

AI som verktøy: Basert på Treepedia, et verktøy utviklet av forskere på MIT i samarbeid med World Economic Forum, scorer Oslo som nummer to blant de grønneste hovedstedene/storbyene i verden. Verktøyet baserer seg på Green View Index, som abstraherer informasjon fra Google Street view og sammenlikner ulike byer opp mot hvor grønne gater de har. Vi har i samarbeid med Nima Darabi, som er ekspert på AI og data driven planning, laget et studie på hva som skal til for å gjøre Oslo til verdens grønneste by.

Ved å gjøre et tilsvarende grep som dette tre andre steder i sentrum, kan Oslo bli verdens grønneste by.

Les mer om vårt arbeid med gatetransformasjon i Oslo!

Next project: Kjeller
Back up