Byens gulv


Vision Collaboration Self-initiated
Tags

I hvert prosjekt vil vi jobbe med en helhetlig strategi for bygulvet. Hensikten er å forbinde bygg og utearealer med første etasje på en god måte.


I hvert prosjekt vil vi jobbe med en helhetlig strategi for bygulvet. Hensikten er å forbinde bygg, utearealer og kollektivtransport med første etasje på en god måte. Byrommet skal være et naturlig sted for byens forskjellige folk å møtes og være sammen. Byrommet kan legge til rette for arrangementer, lek eller andre fritidsaktiviteter, og det skal inngå i en helhet der man opplever å være del av en større sammenheng.

Vi vil fokusere på å utnytte potensialet som ligger i offentlige arealer, og skape en fordeling av byrom med variasjon og fleksibilitet som inspirerer til bruk og utfoldelse. Bygninger med flere nivåer er viktig for å få til dette, fra bakke- og takplan til horisontal- og vertikalplan. Planlagte funksjoner bør spille sammen med nabolagene rundt og bli viktige møtesteder.

Vi har bland annet laget et forslag til hvordan Søndre gate på Grünerløkka kan transformeres til et hyggelig byrom, og har illustrert et felles forslag med NSW arkitektur. Link til artikkelen i Aftenposten

Søndre gate i dag

Søndre gate neste sommer?

Storebrand Eiendom eier flere eiendommer i Vika samt eiendommen Filipstad brygge 1-2. De ønsker å skape langsiktige og gode ringvirkninger for eiendommene sine samt å være en pådriver for god byutvikling. Sammen med oss i Grape samt Studio Oslo Landskapsarkitekter og NSW Arkitektur har de laget en mulighetsstudie for å se på potensialet i Ruseløkkveien.

I den ene enden åpner vi opp diagonalen i Filipstad Brygge for mer byliv, og vi skaper bedre forbindelser. I den andre enden er det allerede gjort store grep i Vikaterrassen. Tiltak og dialog som kan få Vika til å bli et velfungerende og mye brukt område som henger sammen med bystrukturen rundt, er en overkommelig målsetning.

Ruseløkkveien er i dag en fotgjengerorientert gate. Ruseløkkveien vil komme styrket ut som strøksgate, skolevei og bli vakrere med å bli en fullverdig bilfri akse fra Nationaltheatret til Filipstad.

Vår visjon for Ruseløkkveien - fra bortgjemt bakgate til hovedrute for fotgjengere

Sammen med SLA og Asplan Viak deltok vi i et parallelloppdrag i regi av Riksantikvaren og Plan- og bygningsetaten 2018. Materialet er en del av Vitaliseringsprogram for Kvadraturen (PBE 2020) som legger føringer for utvikling og benyttes inntil ny arealdel for kommuneplanen er vedtatt.

Masterplan Oslo 100.000

Oslo skal fortettes. Alle prognoser og plangrep støtter opp under dette. Hvor veksten skal skje er i stor grad styrt av nylig vedtatt kommuneplan. Det er overordnet mål om en bymessig utvikling, med fokus på kvalitet og bærekraft. 

Men hva innebærer dette i praksis? Oslo indre by er en attraktiv beliggenhet, men har mange utfordringer knyttet til bevaring, trafikkmønster etc for å kunne bli attraktive bomiljø. Samtidig trengs det flere folk i sentrum for å skape næringsgrunnlag og aktivitet utenfor kontortid.

Aktiv og inviterende 1. etasje og god sammenheng mellom inne og ute.

En begresning av biltrafikk i sentrum er et av mange virkemidler som kan støtte opp under dette. Nye innovative boformer og en helhetlig tilnærming til transformasjon og utvikling er vel så viktige momenter. 

Vi ønsker å løfte diskusjonen til en overordnet og helhetlig tilnærming som spenner fra infill til påbygg og nybygg, kvartalsmessig utvikling, og gaterommet som en viktig ressurs i dette. Utvikling av indre by bør bygge på Oslos identitet og fremheve denne som en kvalitet.

24h-byen med aktiviteter om kvelden og god belysning for trygg ferdsel.

Gjennomganger til gårdsrom og muligheter til oppdagelser. Steder å oppholde seg gratis. 

Les også mer om våre forslag til tranformasjon av Kongens gate til Kongens hage, samt vårt arbeid med lekeplasser i Oslo.

Back up