Institutt for Energiteknikk

Project details
Type Næring/kontor/undervisning/produksjon - Regulering
Location Kjeller, Lillestrøm
Status Planforslag / Masterplan
Size 82 000 m²
Client Institutt for Energiteknikk
Collaborators LARK: SOLA, Øvrige fag: Multiconsult

IFE’s visjon er å skape en av Norges mest attraktive forskningsparker. Visjonen om å etablere et innovasjonsdistrikt på Romerike er tuftet på et bredt samarbeid og fysisk nærhet mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, gründermiljøer og eksisterende kunnskapsbedrifter.

IFE skal være en katalysator for nye ideer, foretrukken lokasjon og attraktiv for nye samarbeidspartnere. Det betyr at bygningsmasse, infrastruktur og området må være klar, og at det i prinsippet er «plugg and play» for muligheter fremtiden bringer.”

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for vekst i et langsiktig perspektiv så vel som å løse dagens arealbehov. IFE er en verdensborger med ansatte fra 30 forskjellige land, og både virksomheten og tomten tiltrekker seg mange eksterne aktører.

Foreslått plangrep bevarer, styrker og tilfører nye akser gjennom området. Det etableres flere byrom, hvor blant annet torg mot Instituttveien vil kunne bli attraktive, offentlige byrom med gode koblinger til andre aktører i området. Bebyggelsen har høyder som følger terrenget, og som vil lage en silhuett som føyer seg inn i landskapet.

Gunnar Randers, IFE’s første administrerende direktør, og Albert Einstein 1939

Mange barrierer i form av sikringsgjerder der allmennheten ikke har tilgang er en utfordring i et byutviklingsperspektiv, men samtidig også en nødvendighet for virksomheten. Sikkerhet er et viktig premiss i planleggingen, både fysisk og prosessuelt.

Planforslaget viser en transformasjon av området fra en åpen, frittliggende bebyggelse til en bystruktur med god utnyttelse og grønne byrom formet på de gåendes premisser.

Bebyggelsen danner «klynger» med areal nok til å underbygge kunnskapsmiljøer, og ikke bare enkeltbedrifter. Samtidig legges det til rette for god og sikker drift, et effektivt utbyggingsmønster, blågrønne strukturer og bærekraftig mobilitet. Teknisk-industrielle kulturminnener innenfor området er verdifulle for å opprettholde sammenhengen mellom historien og ny tid.

Se hele masterplanen her: Masterplan for IFE

Arkitektur, byrom og estetikk skal styrke IFEs identitet og stolthet som katalysator for fremragende forskning og selskaper.”

Vi bruker VR og Real-Time Rendering som verktøy for kommunikasjon. En felles GIS-portal brukes også aktivt både i prosjektering og kommunikasjon. Planforslaget gir IFE rammeverket til å fortsette å være en pioner innenfor forskning og utvikling, og bygge videre på Kjeller som innovasjonsdistrikt.

Next project: Stor-Oslo Eiendom
Back up