Revitalisering Kvadraturen

Project details
Type Mulighetsstudie
Location Kvadraturen, Oslo
Status Ferdigstilt
Size N/A
Client Oslo kommune
Collaborators Asplan Viak, SLA

Grape, SLA og Asplan Viak har over lengre tid engasjert seg i revitalisering av Kvadraturen gjennom initiativet Oslo 100 000. Dette mulighetsstudiet, der PBE ønsker å utforske mulighetene for å vitalisere Kvadraturen og få flere boliger, sammenfaller med vår interesse for denne viktige og særegne bydelen.

HELHETLIG STRATEGI

Det er flere elementer som må spille sammen for at Kvadraturen skal kunne fungere som et godt bomiljø og en aktiv bydel. Flere boliger er essensielt. Flere beboere gir mer aktivitet, næringsgrunnlag, trygghet og tilhørighet. Et viktig skritt er derfor å vurdere boligpotensialet, og vurdere hvilke kvaliteter som kan og bør ivaretas. Variasjon i boligtyper og boformer inngår som del av vurderingen.

Utviklingsprinsipper for revitalisering i Kvadraturen

UTVIKLINGSPRINSIPPER

Vi har i vår tilnærming vært særlig opptatt av å teste ulike prinsipper som kan ha overføringsverdi og som kan brukes videre i andre kvartaler. Siden hvert kvartal er unikt med ulike kvaliteter vil det være en viktig del av studiene å utforske hvilke typer prinsipper som er mer generelle og hvilke som er av en mer kvartalstilpasset karakter. Det vil kanskje særlig være de metodene og arbeidsmodellene som anvendes som vil ha overføringsverdi til andre kvartaler slik at det kan bidra til vitalisering også av andre deler av Kvadraturen.

Image 1 of 3

Kvadraturens store verneverdier, karakteristiske og delvis rigide bystruktur, brokete eiendomsstruktur og mange historiske lag gir utfordringer mht. utvikling styrt av rene markedskrefter og enkeltinitiativer, men er samtidig det som utgjør dens unike potensial mht. å skape identitet og unike by- og boligkvaliteter.

Image 1 of 2
Utvikling av indre by bør bygge på Oslos identitet og fremheve denne som en kvalitet.”

Kvadraturen har mange historiske kvaliteter som gir området identitet, både som historisk bykjerne og i form av bygg og enkeltelementer med arkitektonisk høy og eller historisk verdi. Forståelsen for og anerkjennelsen av disse verdiene kan økes gjennom ny bruk og ulik grad av tilbakeføring og omforming. Påbygg og nybygg kan tilføre nye kvaliteter og økt verdsetting av eksisterende verdier.

NYE BOFORMER

Nye innovative boformer og en helhetlig tilnærming til transformasjon og utvikling er vel så viktige momenter. Vi ønsker å løfte diskusjonen til en overordnet og helhetlig tilnærming som spenner fra infill til påbygg og nybygg, kvartalsmessig utvikling, og gaterommet som en viktig ressurs i dette. Utvikling av indre by bør bygge på Oslos identitet og fremheve denne som en kvalitet.

Next project: Kongens Hage
Back up