Identity


Principles
Tags

Hva slags sted er dette, og hva kan det bli?

Et historisk sus gir steder sjel og særpreg. Moderne og innovative bygg kan begeistre og inspirere. Unike omgivelser skaper sterke opplevelser. Vi kartlegger ulike kvaliteter ved prosjektet for å definere en tydelig karakter som bidrar til å skape en tydelig stedsidentitet.

De viktigste kvalitetene og stedets identitet vil vi prøve å bevare og styrke. Torg og møteplasser, verneverdig bebyggelse og lokale tilbud er eksempel på kvaliteter som bidrar til å videreføre den lokale identiteten.

I Grape har vi lang erfaring med antikvarisk strategi og dialog med kommune og myndigheter. Eksepel på prosjekter hvor dette er et viktig tema:

Ombyggingen og rehabiliteringen av Hieronymus Heyerdahls gate 1 omfatter tilbakeføringer som vil styrke områdets karakter og bygningens historiske verdi og som anses å støtte oppunder og bidra til en styrking av områdets karakter og bygningens historiske verdi, bl.a. at teglfasaden rehabiliteres og vinduer tilbakeføres til tilsvarende utseende som de eksisterende.

Foto: Quique Bayarri

I prosjektet Villa Ullvin jobber vi med et fredet bygg som krever en tett dialog med Byantikvaren og Riksantikvaren. Dette har vi sikret gjennom oppmåling og søk i arkiver for å utarbeide grundig dokumentasjon og omfattende redegjørelser for hvert enkelt tiltak som krever dispensasjon fra kulturminneloven. På denne måten oppnås en langsiktig bevaring av villaen med bokvalitet som svarer til vår tid.

Institutt for energiteknikk på Kjeller har en visjon om å skape en av Norges mest attraktive forskningsparker. Vi har i arbeidet med detaljreguleringsplanen foreslått hvordan området kan transformeres til en moderne forskningspark og samtidig ta vare på mange av de eksisterende byggene.

Den nye reguleringsplanen åpner for noe riving / påbygg, men majoriteten av eksisterende bygningsmasse videreføres, og videre bruk av eksisterende bygg er begrunnet i praktiske, økonomiske og bærekraftige hensyn. Innenfor området er det både verneverdig bebyggelse og teknisk - industrielle kulturminner, som er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.

Vi har kartlagt material- og fargepalett for hele området, samt konstruksjon, arkitektoniske virkemidler og fasader. Resultatet er samlet i en estetisk redegjørelse som gir føringer for utformingen av den nye bebyggelsen. 

Back up