Ullernkollen

Project details
Type Bolig - regulering, skisse- og forprosjekt
Location Oslo, Norge
Status Forprosjekt og Planforslag
Size 3515 m²
Client Pilares Eiendom
Collaborators SLA, Rambøll

Ullernkollen er prosjektet med husene mellom trærne. Vi skaper fortetting og nye boliger i et populært og etablert boligområde og gir det et tilskudd til en mer variert boligsammensetning i et område dominert av eneboliger og blokker.

De eksisterende trærne på området blir ivaretatt, noe som skaper et hyggelig møte mellom nye boliger og naturen i Vesteråsveien”

22 boliger med ambisjoner om god bokvalitet mellom trærne og tilnærmet bilfritt område med parkering under terreng.

Planforslaget bevarer store, sammenhengende grøntområder på tomten og rundt den hule eika. Dette skaper et balansert forhold mellom naturverdier og bomiljø. Planforslaget er et gjennomarbeidet hvor bla. tilpasning til terreng, overvannshåndtering, og hensynet til nær- og fjernvirkning er ivaretatt.

Løsningen legger opp til bygg tilpasset eksisterende landskap og omkringliggende bebyggelse. God avstand mellom bebyggelse og organisering rundt to tun skaper gode felles uterom samt mer skjermede private uterom. Alle private uteoppholdsarealer er primært orientert mot syd/ vest for å sikre gode solforhold på ettermiddag/kveld.

Høyder på bygg og tilpasning til terreng sikrer at den grønne silhuetten til Ullernkollen bevares. Større trær bevares både i randsone og mellom bebyggelse, samtidig som avtrapping av bygg og tilpasning til terreng ivaretar omkringliggende småhusbebyggelse og boligblokker.

En tett lav bebyggelse funger som et naturlig bindeledd mellom området med blokkbebyggelse mot nord og vest, og mer spredt tradisjonel fortettet småhus og villaområde mot syd og øst.

Prosjektet har et oppdatert og enkelt utrykk, og gjør bruk av varige materialer tilpasset kontekst og tomtens fargepallett. Prosjektet vektlegger høy arkitektonisk kvalitet, et tydelig uttrykk og god funksjonalitet.

Next project: VAAR
Back up