Årsberetning


Principles
Tags

Årsberetning for Grape Architects 2022

Virksomhetens art og forretningssted

Grape Architects er en dedikert gjeng med 50 arkitekter, interiørarkitekter og planleggere som holder til i Vika, Oslo. Vi har et hjerte for arkitektur, byplanlegging og design. Vi er spesielt opptatte av at bygninger, nabolag og byer fungerer best mulig for menneskene som bruker dem. Både for å løse behovene vi har her og nå, og i et mer langsiktig perspektiv. Derfor er bærekraft et grunnelement i alt vi gjør, for miljømessige så vel som sosiale og økonomiske forhold.

Økonomiske resultater

Selskapets driftsinntekter består av salg av arkitekttjenester. Sum driftsinntekter utgjør 83,6 mill for 2022 mot 72,3 mill i 2021 noe som tilsier en topplinjevekst på 15,6 %.

Vi har hatt en økning av driftskostnadene på 15 mill (29%) primært på grunn av en vekst i antall ansatte. Med driftskostnader på 66,2 mill i 2022 (51,2 mill i 2021), viser selskapet et driftsresultat på 17,4 mill i 2022 (21,1 mill i 2021), noe som er en nedgang på 17,5 %. Selskapet har et resultat etter skatt på 13,6 mill (mot 16,5 mill i 2021)

Sum eiendeler utgjør 32,2 mill, hvorav 28,8 mill utgjør likvide midler og kundefordringer. Egenkapitalen pr. 31.12.22 var på 8,0 mill sammenlignet med 6,9 mill for 2021.

Netto endringer i kontantbeholdningen var på minus 1,2 mill. Herav utgjorde kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter 16,8 mill. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde minus 1,5 mill. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde minus 16,5 mill. Selskapet hadde pr. 31.12.2022 en bankbeholdning på 13,1 mill.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Grape Architects AS’ eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Finansiell risiko

Finansiell risiko i sin helhet vurderes som begrenset. Risiko knyttet til kundefordringer vurderes som lav. Generell markedsrisiko er for tiden stor grunnet krig, inflasjon og energipriser. Flere av våre største prosjekter er i ferd med å ferdigstilles, mens det er noe mer usikkerhet knyttet til igangsetting av nye prosjekter.

Selskapets likviditet ansees som god.

Styret har fokus på løpende risikovurdering og risikoreduserende tiltak slik at selskapet er best mulig i stand til å møte de utfordringer som oppstår i markedet.

Markedet og fremtidsutsikter

Vi opplever usikkerhet knyttet til fremtidige prosjekter grunnet en generell usikkerhet i markedet, samt økte materialkostnader. Vi ser derfor en tendens til at oppdragsgivere utsetter planlagte prosjekter. På kort sikt vil ledig kapasitet bli brukt til akkvisisjon i påvente av at markedet skal stabilisere seg. Det vil ikke bli gjort ytterligere ansettelser inntil situasjonen endrer seg. Permittering eller oppsigelse er ikke aktuelt på kort sikt.

Fortsatt drift

Ved utarbeidelse av årsregnskapet for 2022 er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn basert på selskapets egenkapital og likviditet.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet og trivselen på arbeidsplassen som godt basert på blant annet tilbakemeldinger gitt i årlige medarbeiderundersøkelser (anonym) og utviklingssamtaler.

Vi har en fulltids ansatt kokk som serverer varm lunch hver dag. Pågående sosiale aktiviteter som har betydning for arbeidsmiljøet er bl.a trening for ansatte med yoga 3 ganger i uken, kettlebell 1 gang i uken, i tillegg til aktiviteter utenfor kontoret som klatring, isbading og basketball. En gang i uken har vi en osteopat som kommer og hvor alle ansatte kan booke 30 min massasje.

Gjennom året har vi en rekke små og store sosiale samlinger som fredagsbar annenhver uke, sommerfest og julefest, og i 2022 hadde vi for første gang juletrefest med 50 av de 57 barna av ansatte. Vi tror på kontinuerlig videreutvikling av våre ansatte og gjennomfører årlige studieturer for hele kontoret. I mai 2022 gikk turen til Bilbao og Baskerland.

Sykefravær

Sykefraværet har i 2022 utgjort 675 dager, tilsvarende en sykefraværsandel på 5,2% for 2022. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har i 2022 hatt 47,2 årsverk.

Mangfold (Likestilling og tiltak mot diskriminering)

Vi tror helhjertet på verdien av mangfold i møtet mellom mennesker. I krysningen mellom forskjellige erfaringer, synspunkter og referanser ligger nøkkelen til kreativitet og innovasjon.

Av totalt 49 ansatte er 23 født i Norge, og vi har 15 ulike nasjonaliteter representert på kontoret, i hovedsak fra Europa. Kjønnsfordelingen er 61 % kvinner og 39% menn. Lønnsmessig har kvinnelige ansatte i snitt marginalt høyere lønn enn menn (3%).

Våre rekrutteringsprosesser har fokus på kompetanse og erfaring som kan tilføre vårt kontor merverdi. I valget mellom kandidater vil dette være hovedkriteriene. Vi søker alltid å ha en best mulig kjønnsbalanse i en rekrutteringsprosess. Vi er medlem av NHO og har tariffavtale med de fagorganiserte. Det gjennomføres årlige lønnsforhandlinger med tillitsvalgte hvor grunnlaget for forhandlingene er en kjønnsnøytral lønnsstige basert på eksamensår. Vi har en flat organisasjonsstruktur og søker å gi muligheter for utvikling og forfremmelse til våre ansatte gjennom aktiv deltagelse i prosjekter i ulike faser, samt deltagelse i akkvisisjonsarbeid og konkurranser. Vårt kontor er sentralt beliggende i Vika, Oslo i nærheten av offentlig trafikale knutepunkter. Våre lokaler er også tilrettelagt for rullestolbrukere. Vi har en fleksibel arbeidstidsordning med kjernetid mellom 0900-1500. Det er også tilrettelagt for at alle ansatte kan arbeide hjemmefra ved behov for å løse uforutsette hverdagslige problemstillinger, men hovedregel er kontoret. Ved fødselspermisjon følger vi de offentlige rettigheter mellom kjønnene og dekker det lønnsmessige mellomlegget mellom de ansattes lønn og refusjon fra det offentlige.

Styret består av tre medlemmer, hvorav to kvinner og en mann. Styret har en kvinnelig leder.

Ytre miljø

Vår tilnærming til bærekraft handler om å se sammenhengen og vekte sosial- , miljømessig- og økonomisk bærekraft. Vår egen miljøpåvirkning er relativt liten, men i vår rolle som rådgiver har vi stor påvirkning i valg som har betydelig miljøpåvirkning. Vi har en egen avdeling, UpGrape, som jobber med opplæring av både egne ansatte og kunder i riktige miljøvalg. Vi jobber med prosjekter som er Paris Proof, FutureBuilt, og med Breeam sertifisering. Ca halvparten av de ansatte er utdannet Breeam AP. Vi er partner og aktiv deltaker i Næring for Klima, Oslo kommune.

Ansvarsforsikring

Styret, ledelsen og de ansatte med prosjektlederansvar er ansvarsforsikret i Storebrand.

Back up