Åpenhetsloven


Principles
Tags

Redegjørelse om arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) 2023

Virksomhetens art og forretningssted

Grape Architects er en dedikert gjeng med 39 arkitekter, interiørarkitekter og planleggere som holder til i Vika, Oslo. Vi har et hjerte for arkitektur, byplanlegging og design. Vi er spesielt opptatte av at bygninger, nabolag og byer fungerer best mulig for menneskene som bruker dem. Både for å løse behovene vi har her og nå, og i et mer langsiktig perspektiv. Derfor er bærekraft et grunnelement i alt vi gjør, for miljømessige så vel som sosiale og økonomiske forhold.

Arbeidsmiljø

Styret og ledelsen anser arbeidsmiljøet og trivselen på arbeidsplassen som godt basert på blant annet tilbakemeldinger gitt i årlige medarbeiderundersøkelser (anonym) og utviklingssamtaler.

Pågående sosiale aktiviteter som har betydning for arbeidsmiljøet er bl.a trening for ansatte med yoga 3 ganger i uken, kettlebell 1 gang i uken, i tillegg til aktiviteter utenfor kontoret som klatring, isbading og basketball. En gang i uken har vi en osteopat som kommer og hvor alle ansatte kan booke 30 min massasje.

Gjennom året har vi en rekke små og store sosiale samlinger som fredagsbar annenhver uke, sommerfest og julefest. Vi tror på kontinuerlig videreutvikling av våre ansatte og gjennomfører årlige studieturer for hele kontoret. I oktober 2023 gikk turen til Tallin.

Sykefravær

Sykefraværet har i 2023 utgjort 481 dager, tilsvarende en sykefraværsandel på 3,9% for 2023. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har i 2023 hatt 45,6 årsverk.

Mangfold (Likestilling og tiltak mot diskriminering)

Vi tror helhjertet på verdien av mangfold i møtet mellom mennesker. I krysningen mellom forskjellige erfaringer, synspunkter og referanser ligger nøkkelen til kreativitet og innovasjon.

Av totalt 41 ansatte ved årsskifte er 25 født i Norge, og vi har 13 ulike nasjonaliteter representert på kontoret, i hovedsak fra Europa. Kjønnsfordelingen er 65 % kvinner og 35% menn. Lønnsmessig har mannlige ansatte i snitt marginalt høyere lønn enn kvinnene (0,7%).

Våre rekrutteringsprosesser har fokus på kompetanse og erfaring som kan tilføre vårt kontor merverdi. I valget mellom kandidater vil dette være hovedkriteriene. Vi søker alltid å ha en best mulig kjønnsbalanse i en rekrutteringsprosess. Vi er medlem av NHO og har tariffavtale med de fagorganiserte. Det gjennomføres årlige lønnsforhandlinger med tillitsvalgte hvor grunnlaget for forhandlingene er en kjønnsnøytral lønnsstige basert på eksamensår. Vi har en flat organisasjonsstruktur og søker å gi muligheter for utvikling og forfremmelse til våre ansatte gjennom aktiv deltagelse i prosjekter i ulike faser, samt deltagelse i akkvisisjonsarbeid og konkurranser. Vårt kontor er sentralt beliggende i Vika, Oslo i nærheten av offentlig trafikale knutepunkter. Våre lokaler er også tilrettelagt for rullestolbrukere. Vi har en fleksibel arbeidstidsordning med kjernetid mellom 0900-1500. Det er også tilrettelagt for at alle ansatte kan arbeide hjemmefra ved behov for å løse uforutsette hverdagslige problemstillinger, men hovedregel er kontoret. Ved fødselspermisjon følger vi de offentlige rettigheter mellom kjønnene og dekker det lønnsmessige mellomlegget mellom de ansattes lønn og refusjon fra det offentlige.

Styret består av tre medlemmer, hvorav to kvinner og en mann. Styret har en kvinnelig leder.

Ansvarsforsikring

Styret, ledelsen og de ansatte med prosjektlederansvar er ansvarsforsikret i Storebrand.

Leverandørkjeden

All vår aktivitet foregår i Norge og vi har et tydelig fokus på å handle lokalt i størst mulig grad. Vi har analysert vår leverandørkjede ifht både størrelse, type virksomhet og land. Ifht andel av våre totale innkjøp, så utgjør norske leverandører 93% av vår leverandørkjede og de 10% største utgjør hele 86% av totale leverandørinnkjøp. Utenlandske leverandører, som alle enten er europeiske eller amerikansk, utgjør 7% ifht antall, men kun 3% av totale innkjøp. Alle de utenlandske leverandørene er tjenesteleverandører og den ene utenlandske leverandøren som står for 66%, er et stort selskap med tydelige retningslinjer innenfor bl.a. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vi anser risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold som relativt liten i vår nåværende leverandørkjede. Nåværende leverandører følges tett og ved inngåelse av eventuelle nye leverandørkontrakter vil dette være forhold som blir vurdert før en endelig avtale inngås.

Kunder

Vi er et kontor som leverer plan-, byutviklings- og arkitekttjenester primært i Osloområdet. Våre kunder er primært større eiendomsaktører innenfor privat sektor i Stor-Oslo området. Kundeforholdene våre går ofte over lang tid og vi har derfor en tett dialog med våre kunder. Ved eventuell registrering av brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold, vil nødvendige tiltak iverksettes. Vi anser risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold som liten.

Bærekraft

Vår tilnærming til bærekraft handler om å se sammenhengen og vekte sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft. Vår egen miljøpåvirkning er relativt liten, men i vår rolle som rådgiver har vi stor påvirkning i valg som har betydelig miljøpåvirkning. Vi har en egen avdeling, UpGrape, som jobber med opplæring av både egne ansatte og kunder i riktige miljøvalg. Vi jobber med prosjekter som er Paris Proof, FutureBuilt, og med Breeam sertifisering. Ca halvparten av de ansatte er utdannet Breeam AP. Vi er partner og aktiv deltaker i Næring for Klima, Oslo kommune og leverer årlig klimaregnskap på våre aktiviteter.

Back up